търсене на книга:
Категории:
Избери автор:
книга:
Великият звънар - Вадим Прокофиев
Великият звънар
Вадим Прокофиев
Мемоари, биографии, писма
Добави в кошницата

Цена: 14.50 лв.

Състояние:много добро
Издателство:Партиздат
Град на издаване:София
Година на издаване:1982
Език:Български
Страници:420
Корици:меки
Формат:200/135мм
Книгата е в наличност

Великият звънар
Вадим Прокофиев

Роман за живота на Александър Херцен.
Александър Иванович Херцен (Алекса́ндр Ива́нович Ге́рцен, 1812 - 1870) е руски писател.

Ако в Русия всички закони се съблюдаваха строго, и никой не вземаше подкупи, животът в нея щеше да е напълно невъзможен.
Если бы в России строго выполнялись все законы и никто не брал взяток, жизнь в ней была бы совершенно невозможна.

В природата нищо не възниква мигновено и нищо не се появява на света в напълно завършен вид.
В природе ничто не возникает мгновенно и ничто не появляется в свет в совершенно готовом виде.

Всички религии основават нравствеността си върху покорството, тоест върху доброволното робство
Все религии основывали нравственность на покорности, то есть на добровольном рабстве.

Грандиозните неща се вършат с грандиозни средства. Само природата прави великото даром.
Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами, одна природа делает великое даром.

Да проповядваш от амвона, да будеш увлекателен от трибуната, да поучаваш от катедрата е много по-лесно, отколкото да възпитаваш едно дете.
Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка.

Дори простият материален труд не може да бъде вършен с любов, ако знаеш, че той е напразен.
Даже простой материальный труд нельзя делать с любовью, зная, что он делается напрасно…

Една от отличителните характеристики на нашия век се състои в това, че знаем всичко и не правим нищо.
Одна из отличительных характеристик нашего века состоит в том, что мы все знаем и ничего не делаем.

Живот, който не оставя трайни следи, се заличава с всяка крачка напред.
Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при всяком шаге вперед.

Какво щастие да умре навреме е за човека, който не може в нужния момент, нито да слезе от сцената, нито да върви напред.
Какое счастье вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед.

Младостта е винаги самоотвержена.
Юность всегда самоотверженна.

Най-малко егоизъм има у роба.

Науката е една — няма две науки, както няма две вселени…
Наука одна: двух наук нет, как нет двух вселенных…

Няма мисъл, която да не може да бъде изказана просто и ясно.
Нет мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно.

Няма по-лошо страдание от това да не вършиш нищо.
Нет злейшего страдания, как ничего не делать.

Няма постоянно щастие, както няма и нетопим лед.
Хронического счастья также нет, как нет нетающего льда.

Природата не може да противостои на човека, ако човек не противостои на нейните закони.
Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам.

Респектът към истината е начало на премъдростта.
Уважение к истине — начало премудрости.

Смехът е едно от най-силното оръжия срещу всичко отживяло.
Смех — одно из самых сильных орудий против всего, что отжило.

Страшните престъпления водят след себе си страшни последствия.
Страшные преступления влекут за собой страшные последствия.